slider bronnen van straling

Bronnen van straling en oplossingen

Smartphones, tablets, Laptops en DECT looptelefoons

Alle apparaten waar mee je draadloos kunt communiceren of werken bevatten zenders die elektromagnetische velden uitstralen. Vaak doen ze dat ook in stand by modus. Doorgaans worden deze apparaten ook dichtbij of op het lichaam of hoofd gedragen of gebruikt, waar door ze die plaatsen direct aanstralen.

Oplossingen/tips

Voor de mobiele telefoon/smartphone kunt u de volgende maatregelen nemen om blootstelling aan straling zo veel mogelijk te beperken.

 • Is er een vaste telefoonlijn gebruik die dan en niet de mobiele telefoon.
 • Houdt gesprekken met de mobiele telefoon kort.
 • Zet de mobiele telefoon uit als hij niet wordt gebruikt (vliegtuigstand) mobieltje, de mobiel zendt regelmatig signalen uit ook in stand by stand.
 • Gebruik een headset met snoer, dan is de stralingsbron verder van het lichaam. Gebruik bij voorkeur een headset voorzien van een luchtfilter, want de meeste headsets geven de straling door tot in je oor!
 • Gebruik de hands free functie.
 • Zet je telefoon ’s nachts helemaal uit en als hij toch aan moet blijven leg hem dan zover mogelijk in de slaapkamer.
 • Gebruik een tekstbericht in plaats van bellen.
 • Bel zo mogelijk waar het bereik goed is. Bij een slecht bereik moet de mobiel krachtiger zenden voor verbinding.
 • Houdt de telefoon niet aan het oor wanneer de verbinding nog tot stand moet komen. De straling is het hoogst op het moment dat er verbinding met het netwerk wordt gemaakt. Ook bij het uitschakelen/beëindigen van het gesprek is er een extra hoge puls.
 • Draag de telefoon niet in de broekzak, BH of bij vitale organen.
 • Gebruik een mobiele telefoon met een zo laag mogelijke SAR-waarde
  Let u bij de aanschaf van een nieuwe telefoon op de SAR waarde. De SAR waarde is een maat voor de hoeveelheid energie waar uw hoofd aan blootgesteld wordt. De SAR waarde van een toestel staat doorgaans bij de productspecificaties op internet en er zijn ook speciale overzichtssites als: http://www.sardatabase.com

Voor laptops en tablets is het lastiger om de stralingsbelasting te vermijden.
Enkele tips zijn:

 • Zorg dat de laptop via een geaarde stekker op een stopcontact voorzien van randaarde wordt aangesloten
 • Zet het toestel helemaal uit indien het niet gebruikt wordt. Ook in stand by modus blijft hij zenden.

Voor de DECT looptelefoons geldt:

Zorg voor een toestel dat ECO DECT Plus functionaliteit ondersteunt en stel deze bij installatie in. De installatie zendt dan uitsluitend nog wanneer er gebeld wordt in plaats van altijd zoals dat bij DCT types zonder ECO DECT Plus wel het geval is.

Aanvullende tip:

Indien voornoemde maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn of dat ze niet het gewenste resultaat opleveren, zijn er ook uitstekende harmonisatie producten beschikbaar voor mobiele/draagbare apparaten. StralingsAdviesOnline heeft een aantal producten geselecteerd van producenten (Memon en CMO) die al heel lang in de markt zijn en die veel tijd en energie stoppen in het uitvoeren van biologische testen en het doorontwikkelen van hun producten (zie de pagina Stralingsproducten boven aan deze site). StralingsAdviesOnline biedt recht op teruggave met geld retour, indien het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet.

mobiel foto

UMTS, GSM- 4G en 5G zendmasten

Sinds de introductie van de zendmasten voor GSM, UMTS en LTE (4G) zijn er bij hogere blootstellingen van stralingen welzijnsklachten gerapporteerd als hoofdpijn, duizeligheid, slecht slapen, continue zoem of fluittonen e.d. In de wetenschappelijke literatuur (zie o.a. www.stralingsrisicos.nl) is er nog altijd discussie over of het mogelijk is dat dergelijke klachten veroorzaakt worden door dergelijke zendmasten. Een aantal onderzoeken laten inderdaad een verband zien tussen GSM, UMTS en LTE zendmasten en biologische veranderingen, doch in weer andere onderzoeken kon dit niet bevestigd worden.

Op basis van jarenlange praktijkervaringen baseert Stralingsadvies Online zich op de normen die Duitse bouwbiologen (SBM 2003/2008) hanteren voor ruimten of plaatsen waar men langere tijd verblijft. SBM staat voor Standard der Baubiologischen Messtechnik. Deze standaard is ontwikkeld door het Duitse bouwbiologie instituut IBN. De standaard beschrijft de in 2008 opgestelde richtlijnen voor blootstellingwaarden van verschillende soorten elektromagnetische velden. Zie ook http://www.baubiologie-ibn.de. De waarden zijn bepaald op basis van de bestudering van de resultaten van honderden wetenschappelijke rapporten wereldwijd, evenals de praktijk ervaring van meer dan 1500 Duitse bouwbiologen. Belangrijk is hierbij te weten dat men hierbij de dusdanige waarden adviseert, dat bij langdurige blootstelling, de kans op gezondheidsklachten zo minimaal mogelijk is.  Deze normen zijn gebaseerd op zowel wereldwijd uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken als praktijk situaties bij metingen. De in SBM gehanteerde waarden houden daarbij de veilige kant aan om een veilige werk- of woonomgeving te waarborgen. Gegeven de onduidelijke situatie m.b.t. de op langere termijn veilige waarden t.a.v. langdurige blootstelling aan elektromagnetische velden (de gezondheidsraad pleit nog nadrukkelijk voor verder onderzoek), vormen de SBM 2008 normen een concrete invulling van het voorzorgsprincipe. In Nederland draagt het NIBE, het Nederlandse Instituut voor Bouwbiologie (www.nibe.org), de visie van het IBN uit.

Voor LTE (4G), UMTS en GSM masten wordt een voorzorgsnorm van 0.1 mikrowatt per m2 voor slaapvertrekken aangehouden. In de praktijk blijkt dat deze norm zelfs tot op een kilometer van de zendmast soms nog kan worden overschreden.

Momenteel wordt er door de telecommunicatie bedrijven hard gewerkt aan de opvolger van GSM, UMTS en 4G zendmasten, namelijk de 5e  generatie zendmasten of wel 5G genaamd. Er wordt nu in Nederland op sommige plaatsen mee geëxperimenteerd en grootschalige uitrol zal vermoedelijk van af 2024 plaats gaan vinden.  Deze techniek maakt het mogelijk om zeer snel internet op Smartphones, Laptops, tablets e.d. te realiseren. 5G gebruikt hiervoor een hogere frequentie dan de bestaande zendmasten. Het nadeel hiervan is dat 5G straling minder makkelijk door muren van gebouwen heen komt. Om dit probleem op te lossen zijn er veel meer (5-10 maal zo veel) kleine zenders nodig die bijv. op lantarenpalen, bushokjes, e.d. worden geplaatst. Hoewel het zendvermogen van de 5G zenders lager zal zijn dan de bestaande zendmasten, is de kans dat mensen zich dicht bij een zender bevinden veel groter en dat zal er toe leiden dat mensen gemiddeld een fors hogere stralingsbelasting zullen ervaren.

 Oplossingen/tips

Indien u zendmasten voor mobiele telefonie & data  in de nabijheid van uw woonhuis heeft zijn er twee  soorten maatregelen te treffen:

De meest voor de hand liggende maatregel is proberen de blootstelling aan dergelijke straling te vermijden. Verhuizen is dan een optie, doch het valt steeds minder mee om een plaats te vinden waar zenders niet dominant aanwezig zijn. Als alternatief kan men trachten het huis of delen van het huis met behulp van speciale materialen (verf, gordijnen, klamboes, behang) fysiek af te schermen. Dergelijke materialen bevatten metalen delen, waardoor de elektromagnetische stralingen er niet door kunnen. Nadelen van deze oplossingen zijn dat stralingen er niet in kunnen, maar er ook moeilijk uit kunnen. Het is bij toepassen van afschermingsmaterialen ook sterk af te raden om zelf stralingsbronnen in huis te hebben. Verder moeten deze maatregelen door vakmensen worden aangebracht  en kan niet het gehele huis zo behandeld worden omdat dan ook de natuurlijke stralingen (die nodig zijn voor het welbevinden van de bewoners) het huis niet meer binnen komen. Afschermen is heel specialistisch werk en in combinatie met hoogwaardige materialen zijn de investeringen hoog te noemen.

Aanvullende tip:

Indien voornoemde maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn of dat ze niet het gewenste resultaat opleveren, zijn er ook uitstekende harmonisatie producten beschikbaar voor de straling afkomstig van hoogfrequente zendinstallaties. StralingsAdviesOnline heeft een aantal producten geselecteerd van producenten (Memon en CMO ) die al heel lang in de markt zijn en die veel tijd en energie stoppen in het uitvoeren van biologische testen en het doorontwikkelen van hun producten (zie de pagina Stralingsproducten boven aan deze site). StralingsAdviesOnline biedt  recht op teruggave met geld retour, indien het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet.

str&gezh 3

Hoogspanningsmasten

Hoogspanningsmasten transporteren wisselstroom en wisselspanning met een frequentie van 50Hz. Om het energieverlies te beperken wordt een zeer hoge spanning gebruikt, soms wel tot 380.000 volt of hoger. De stroomvoorziening in woonhuizen werkt met 230 of 400 volt. Alle spanning- en stroombronnen geven elektrische velden (spanning) en magnetische velden (stroom) af. Het elektrische veld wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m) en het magnetische veld in micro tesla (één miljoenste Tesla) of in nano Tesla (één duizend miljoenste Tesla). Dat klinkt niet veel, maar bij wetenschappelijke onderzoeken is vastgesteld, dat bijvoorbeeld een permanente waarde van meer dan 20 nano Tesla op een slaapplaats al enige ongewenste biologische belasting geeft voor ons lichaam.

De 20 nanoTesla norm komt van de elektrostressnormen die bouwbiologen (SBM 2003/2008) hanteren voor ruimten of plaatsen waar men langere tijd verblijft. Deze (Duitse) voorzorgsnormen zijn gebaseerd op wereldwijd uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken en houden daarbij de veilige kant aan om een gezonde woon- en werkomgeving te waarborgen (http://www.baubiologie-ibn.de)

De officieuze Nederlandse normen voor elektrische velden van hoogspanningsmasten zijn met 7000 V/m (Elektrische velden) en 400 nano Tesla (0.4 mikro Tesla) een stuk hoger. De wereldgezondheidsraad adviseert 5000V/m voor elektrische velden van hoogspanningsmasten. In alle gevallen zijn de overheidsnormen veel hoger dan geadviseerd door de Duitse Bouw Biologen en een groep internationale wetenschappers verenigd in ‘the Bioinitiative Group’ (https://bioinitiative.org).

In praktijksituaties blijkt dat ca 120 meter afstand van een woon of werkomgeving tot de hoogspanningslijnen gemiddeld genomen de bouwbiologische voorzorgsnormen niet worden overschreden. Omdat de feitelijke  stralingswaarden van verschillende factoren afhankelijk is (o.a. constructie hoogspanningsmasten en getransporteerde energie)  wordt aangeraden om een meting te laten uitvoeren.

Oplossingen/tips

De meest voor de hand liggende maatregel is proberen de blootstelling aan magnetische en elektrische velden boven de bouwbiologische richtlijnen te vermijden. Ofwel koop het huis of het perceel niet of ga verhuizen. Als alternatief kan men trachten het huis met behulp van speciale materialen (verf, gordijnen, klamboes, behang) fysiek af te schermen voor het elektrische veld. Voor magnetische velden is afschermen uitermate lastig. Magnetische velden gaan door vrijwel alles heen. Bescherming met mu metaal is een optie, doch is voor een (heel) woonhuis financieel en praktisch niet realistisch. Verder moeten deze maatregelen door vakmensen worden aangebracht  en kan niet het gehele huis zo behandeld worden omdat dan ook de natuurlijke stralingen (die nodig zijn voor het welbevinden van de bewoners) het huis niet meer binnen komen.

Aanvullende tip:

Indien voornoemde maatregelen niet mogelijk of gewenst zijn of dat ze niet het gewenste resultaat opleveren, zijn er ook uitstekende harmonisatie producten beschikbaar voor hoogspanningsvelden. StralingsAdviesOnline heeft een aantal producten geselecteerd van 2 producenten (Memon en CMO ) die al heel lang in de markt zijn en die veel tijd en energie stoppen in het uitvoeren van biologische testen en het doorontwikkelen van hun producten (zie de pagina Stralingsproducten boven aan deze site). StralingsAdviesOnline biedt recht op teruggave met geld retour, indien het product/de producten onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet.

hoogspanningsmast

Diverse omgevingsstraling in woonhuizen

Verreweg de meeste woonhuizen bevinden zich in een (dicht) gebouwde omgeving. De stralingsbelasting die mensen in hun woonhuis ervaren is dan niet alleen afkomstig van hun eigen apparaten en voorzieningen, doch ook voor een groot deel van apparaten en voorzieningen om hen heen. Zo gaat een gemiddeld WiFi modem ca 50 meter door muren heen en is dat voor een draadloze DECT installatie zelfs 100 meter. Ook hebben buren in toenemende mate draadloze smart TV’s,  draadloze audio installaties, draadloze spelcomputers en meer. Wellicht staan er ook mobiele zendmasten in de nabijheid van het woonhuis en/of hoogspanningslijnen. Op geteld bij de bronnen in het woonhuis zelf is de stralingsbelasting doorgaans fors te noemen.

Oplossingen/Tips

Om de stralingsbelasting in een gemiddeld woonhuis met een hiervoor beschreven veel voorkomende  stralingsbelasting  heeft StralingsAdviesOnline de volgende aanpak:

 • Breng de stralingsbronnen met behulp van een woonhuismeting in kaart
 • Verminder de stralingsbelasting op kritische plaatsen (slaapkamers, werkkamer, ontspanningsplaatsen) door praktische stappen als (tijdelijk) uitschakelen en afschermen waar mogelijk/noodzakelijk
 • Neutraliseer de straling op alle op en nabij het lichaam gebruikte draadloos werkende apparaten als Smartphones, laptops, i-pads, spelcomputers, e.d.
 • Gebruik indien van toepassing een woonhuis harmonisator om de resterende omgevingsstraling de neutraliseren.

Er worden verschillende woonhuisharmonisatie oplossingen aangeboden, vaak via internet. StralingsAdviesOnline heeft producten geselecteerd van een tweetal producenten (Memon en CMO ) die al heel lang in de markt zijn en die veel tijd en energie stoppen in het uitvoeren van biologische testen en het doorontwikkelen van hun producten (zie de pagina Stralingsproducten). StralingsAdviesOnline biedt recht op teruggave met geld retour, indien het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet.

router

Moderne auto’s, vrachtauto’s bussen, treinen, metro en andere stralingsintense vervoermiddelen

Moderne vervoermiddelen zijn voorzien van een ongekende hoeveelheid elektronica en draadloze voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een enorm accupakket, een sterke omvormer, veel draadloze faciliteiten, stroom kabels, etc. Het binnenmilieu van de moderne vervoermiddelen staat daarmee steeds verder af van een rustige en natuurlijke omgeving. Tel hierbij op dat een hele grote groep mensen zeer vaak en lang van deze vervoermiddelen gebruik maakt, waardoor deze mensen aan een forse stralingsbelasting blootgesteld worden. Een deel van de mensen is gevoelig voor deze stralingsbelasting en ervaart  direct of na verloop van tijd welzijnsklachten als:

 • vermoeidheid
 • concentratieverlies
 • irritatie
 • gespannenheid
 • hoge bloeddruk

Oplossingsrichtingen/tips:

StralingsAdviesOnline heeft voor het harmoniseren van de stralingsbronnen in publiek transport (trein, bus, metro)  een tweetal persoonlijke beschermingen in de vorm van een hanger en een armband geselecteerd.

In de auto, minibus of vrachtauto werkt StralingsAdviesOnline met zeer goede resultaten met de voertuig harmonisator van het merk Memon. (zie pagina Stralingsproducten boven aan deze site). StralingsAdviesOnline biedt  recht op teruggave met geld retour, indien het product onverhoopt niet aan de verwachtingen voldoet.

elektrische auto